מתן שירותי תשלום ללקוחות אגב פעילות במטבע וירטואלי

 

פעילות במטבעות וירטואליים הינה פעילות בסיכון גבוה המציבה שורה של סיכונים ובכלל זה סיכוני הלבנת הון שמקורם בחשש מוגבר למעורבות מטבעות וירטואליים בפעילויות של הלבנת הון ומימון טרור.

 

בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 (ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור) ולהערכת הסיכונים שנערכה, הבנק קבע מדיניות ונהלים למתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי.

 

העברת כספים מהחשבון לטובת פעילות במטבע וירטואלי:

הבנק יאפשר העברת כספים לרכישת מטבעות וירטואליים מגופים פיננסיים מפוקחים אשר קיבלו רישיון מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון למתן שירות בנכס פיננסי בישראל בגין שירות במטבע קריפטוגרפי. כמו כן, הבנק יאפשר העברת כספים ממחזיק היתר המשך עיסוק למתן שירות בנכס פיננסי מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אך ורק לאחר קבלת אישור מהאחראי.

 

קבלת תמורת מימוש מטבעות וירטואליים:

עד להשלמת היערכות הבנק למתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבעות וירטואליים ובהתאם להתאמות שקיבל הבנק מהפיקוח, לא מאפשר הבנק קבלת תמורה שמקורה ממימוש נכסים וירטואליים. אישור קבלת כספים כאמור יבוצע בכפוף לעדכון מדיניות זו.

 

היה ותבוצע העברה של כספים מחשבון הלקוח לחשבונות של נותני שירות במטבע וירטואלי, מובהר כי אין באישור הבנק לביצוע ההוראה אסמכתא ו/או התחייבות לכך שהבנק יסכים לקבל את התמורה בגין המטבעות הווירטואליים שנקנו עם הכספים בחזרה לחשבון הלקוח.

 

יודגש כי, קבלת ו/או העברת ו/או הפקדת כספים לחשבון הלקוח אשר מקורם בפעילות במטבעות וירטואליים תאושר בכפוף למדיניות הבנק כפי שזו תהיה במועד ביצוע הפעולה, ועל כן מומלץ לבדוק את עיקרי המדיניות בסמוך לביצוע העסקה.

 

פעולות שעשויות להביא לסירוב ביצוע הפעולה:

היה ומצא הבנק כי במתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי לא נתקיימו תנאי המדיניות, רשאי הבנק לסרב לבצע פעילות במטבע וירטואלי, לרבות העברה מחשבון או לחשבון הבנק של הלקוח.  סירב הבנק למתן שירות כאמור, ישיב את הכספים לחשבון ממנו בוצעה העברת הכספים לחשבון הלקוח או לא יאפשר העברה מחשבון הלקוח.

 

בחינה של המדיניות:

מדיניות הבנק מתעדכנת מעת לעת בגישה מבוססת סיכון.

 

* לתשומת ליבך: אין באמור להוות ייעוץ בקשר עם כדאיות ביצוע הפעולה.