תנאי שימוש לאתר התוכן של ONE ZERO

אנא קרא/י את תנאי השימוש באתר לפני השימוש בו.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הבנק הדיגיטלי הראשון בע"מ (להלן: "הבנק") וכן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר זה (להלן: "האתר"). האתר מספק, בין היתר, תוכן ומידע בנושאים כלכליים וכן תוכן שיווקי לגולשי האתר אודות הבנק והשירותים הניתנים במסגרת הבנק (להלן: "השירותים").

 • הסכמה לתנאי השימוש באתר

  השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש שלהלן. אנא קרא/י תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו (לרבות הסכמה למדיניות הפרטיות של האתר). אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנך רשאי/ת להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר. הבנק שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.


  ככלל, האתר מיועד למי שמלאו לו 18 שנים. יחד עם זאת, שימוש באתר ע"י משתמשים שהינם בני 16-18, יתאפשר בכפוף לאישור הוריהם או אפוטרופוס והמשך השימוש ע"י המשתמשים כאמור מהווה אישור כי אישור זה התקבל כנדרש.

 • התחייבות הגולש

  הבנק מעוניין להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את הגולשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך נדרש שלא לבצע איזה מהפעולות הבאות:


  א. התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או הטענה או שידור של כל חומר שקרי או מטעה.

  ב. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.

  ג. הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר.

  ד. הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את הבנק לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

  ה. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש.

  ו. הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור הבנק לכך בכתב ומראש.

  ז. הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר.

  ח. איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.

  ט. קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

   

  הבנק לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את הבנק בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

  הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

 • מדיניות פרטיות - הגנה על פרטיות הגולשים

  הבנק מתייחס בכבוד לפרטיות הגולשים. אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות של הבנק הנמצא בקישור זה.

 • היעדר מצגים

  הבנק מספק את האתר וכן את המידע, התכנים והשירותים המסופקים במסגרת האתר כמות שהם (AS IS), ואינו נותן כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם הבנק, נציגיו, או בכל הקשור לאתר לרבות שירותיו. מובהר בזאת כי הבנק לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים (בין אם מקורם מהבנק, צדדים שלישיים או גולשים באתר) המופיעים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לא יהיה אחראי לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו לגולשים באתר ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. הבנק מסייג כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה.
  אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבנק בגין האמור לעיל. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. עליך החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה בך בהסתמך על התכנים.

   

  הבנק אינו מתחייב שהשימוש באתר (לרבות השירותים המוצעים בו) יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הבנק, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והבנק לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

   

  אף על פי שכל גולש המשתמש באתר חייב להסכים לתנאים של הבנק, לא נוכל להבטיח שכל גולש באתר עומד במגבלת גיל המינימום הנדרש, ובנוסף, הבנק לא יהיה אחראי לכל תוכן, התקשרות או שימוש או גישה אחרת בשירות אשר יש בהם משום הפרה של תנאים אלו. ייתכן שגולשים באתר (כולל גולשים בלתי מורשים – "האקרים"), יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת האתר, ואתה כמשתמש תיחשף באופן בלתי רצוני למידע מעין זה. יתכן גם, אם כי הדבר הינו בגדר אפשרות רחוקה, שאחרים ישיגו מידע שנוגע לך בשל היותך משתמש בשירות, ושמקבל המידע ישתמש בו כדי לפגוע בך. הבנק אינו אחראי לשימוש בכל מידע אישי שיתגלה במסגרת האתר. אנא, בחר בזהירות את סוג המידע שאתה מפרסם באתר או מעביר לאחרים. הבנק מסייג כל אחריות, ללא קשר לסוג הפעולה, למעשים או להימנעות ממעשה של משתמשים אחרים בשירות (לרבות גולשים בלתי מורשים), בין אם המעשים או ההימנעות ממעשים התרחשו במהלך השימוש באתר או בכל דרך שהיא.

 • הגבלת אחריות

  בשום מקרה לא יהיה הבנק אחראי כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל אך לא מוגבל לנזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש באתר או היעדר יכולת להשתמש באתר, אף אם הבנק או שליחיו או נציגיו ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותו של הבנק כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לבנק, אם בכלל, עבור השימוש באתר. 

 • קניין רוחני

  כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של הבנק או של צד שלישי, שהרשה לבנק להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידו כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של הבנק או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתו המפורשת של הבנק מראש ובכתב. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לבנק, שמורים לבנק או מי מטעמו. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתו של הבנק מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף (ככל שתינתן).


  הבנק אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.
  במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לבנק רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים.

 • תוכן גולשים

  התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של הבנק ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים, ו/או תכנים שמקורם בגולשים האתר. הבנק מבקש להבטיח כי הגלישה והשימוש באתר יהיו ידידותיים ונעימים לכל הגולשים.


  הבנק עשוי לאפשר לגולשים באתר לפרסם תוכן במקומות ייעודים לכך (למשל בתגובות לבלוגים או לתוכן אחר). ככל שיתאפשר לך לפרסם או להגיב באמור, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לתכנים שתפרסם ומבלי לגרוע מהאמור, חל איסור מוחלט מלפרסם את התכנים הבאים:


  א. בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, או מוציאי לשון הרע.
  ב. המעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות ו/או אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
  ג. הפוגעים בפרטיות.
  ד. מזיקים ו/או הפוגעים ברגשות הציבור.
  ה. בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
  ו. אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
  ז. אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
  ח. בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.


  הבנק שומר לעצמו את הזכות לבדוק את התכנים שמקורם בגולשי האתר ואף להוריד ו/או למחוק תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בבנק ו/או באתר ו/או בצד שלישי כלשהו. אין באמור כדי להטיל כל אחריות על הבנק.


  לתשומת לבך: התכנים שאתה מוסר או תמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והבנק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, הבנק לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. הבנק לא יהיה גם אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.


  בנוסף לתכנים שמקורם בגולשי האתר, יתכן ויפורסמו באתר גם תכנים שמקורם בצד שלישי שאינו הבנק. תכנים אלו מובאים כשירות לציבור הגולשים. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת הבנק או את עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הבנק אינו ערב לכך שתכנים אלו נבדקו טרם פרסומם.

 • שיפוי

  הנך מתחייב לשפות את הבנק, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

 • כללי

  הבנק רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבנק בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע שינויים אלו.
  הבנק יהא רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות אם לא תעמוד בתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות הבנק על פי כל דין.
  על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 • פנה אלינו

  הבנק מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של גולשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: [email protected]

עודכן לאחרונה: פברואר 2021