הטבת Cash Back

פרטים בדבר הטבה לחגי נובמבר 2022 - ASOS

1. כללי

במהלך תקופת הפעילות, כהגדרתה להלן, שתיערך על ידי וואן זירו הבנק הדיגיטלי בע"מ ("ONE ZERO") ו- Topcash (ביחד - "עורך הפעילות"), מוזמנים לקוחות הבנק ליהנות מהטבה בשיעור של 10% קאשבק (זיכוי) לכרטיס וזאת בביצוע רכישה באמצעות כרטיס ONE ZERO באתר ASOS דרך אתר www.onezero.topcash.co.il בקשר עם עסקה המוגבלת לסך של 300 ש״ח.

 

2. תקופת הפעילות

2.1. תקופת הפעילות הינה החל מיום 24.11.22 בשעה 10:00 ועד ליום 25.11.22 בשעה 23:59 ("תקופת הפעילות").
2.2. עורך הפעילות רשאי להפסיק, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתו הבלעדי מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת.

 

3. השתתפות בפעילות

3.1. הזכאות הינה לכל לקוח של הבנק, קרי שמצוי חשבון בנק על שמו של הלקוח ושהונפק על שמו כרטיס חיוב של הבנק ("המשתתף").
3.2. בהשתתפתו בפעילות, מאשר המשתתף כי ידוע לו שעורך הפעילות יהא רשאי לשנות את כללי הפעילות, כפי שנקבעו במסמך זה על פי שיקול דעתו הבלעדי והוא מאשר כי הוא מסכים לתנאי השימוש המופיעים ב- www.onezero.topcash.co.il.

 

4. מהלך הפעילות ותנאיה

4.1. ביום 23.11.22 תישלח על ידי ONE ZERO הודעת פוש ו/או תופיע הודעה באפליקציית הבנק בדבר הפעילות, וזאת לכל משתתף, לפיהן כל משתתף יהיה זכאי לקבלת קאשבק בשווי של 10% ברשת ASOS בלבד שבוצעה באמצעות כרטיס החיוב הבנקאי של הבנק (ממותג ONE ZERO) ובהתאם לתנאים המפורטים באתר Topcash. יובהר, כי משתתף אשר חסם קבלת הודעות פוש מהאפליקציה, לא יקבל את הודעת הפוש האמורה.
4.2. הקאשבק יינתן עבור רכישה אחת המוגבלת ל-300 ש״ח, הראשונה, שתיערך באתר ASOS במשך תקופת הפעילות ולא יינתן קאשבק עבור מס' רכישות נפרדות. ככל שהרכישה האחת ב- ASOS עלתה על סך של 300 ש"ח, הקאשבק המקסימלי שיינתן למשתתף בקשר עם הפעילות יעמוד על סך 300 ש"ח בלבד.
4.3. הפעילות והזיכוי כפופים לכל תנאי השימוש המופיעים ב- www.onezero.topcash.co.il.

 

5. הגבלת אחריות

ONE ZERO לא יהיה אחראי ולא יהיה חייב בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהזיכוי וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.

 

6. כללי

6.1. במסמך זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך פונה לכל המגדרים.
6.2. בהשתתפותו בפעילות, מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את מסמך והוא מקבל עליו את כל הוראותיו במלואן.
6.3. עורך הפעילות יהיה רשאי לשנות ו/או לתקן את מסמך זה בהתאם לשיקול דעתו ובכל עת.